Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:„ÁSZF”) tartalmazzák a TREND-Marketing Kft. (a továbbiakban: „Eladó”)
által forgalmazott termékek (i) személyes, (ii) e-mail útján, (iii)
telefon útján, valamint (iv) az Eladó kizárólagos tulajdonában álló, és
általa a rovarcsapda.eu, valamint rovarcsapdaprofi.hu domainnevek alatt
üzemeltetett internetes oldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználása útján megvalósuló megvásárlásának feltételeit.

Vevőnek minősül minden olyan természetes személy vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet
(a továbbiakban: „Vevő”), aki az Eladó termékeit (i)
személyesen, (ii) e-mail útján, (iii) telefonos megrendelés útján,
illetve (iv) a Weboldalra belépve, annak szolgáltatásait igénybe véve
beszerzi. Az Eladó által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével,
termék megvásárlásával a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a
jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Vevő kötelezettséget vállal
arra is, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a Vevő a
jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára,
illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. Az
Eladó a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani jogosult. A
módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen azok
közzétételre kerültek a Weboldalon.

1. Eladói adatok

Cégnév: TREND-Marketing Piackutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2463 Tordas, Szabadság út 578/3.
Adószám: 12929320-2-07
Cégjegyzékszám: 0709034614, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában
E-mail cím: info@trendmarketing.hu
Telefonszám: +36-1-201-9412
Kapcsolattartó: Feldhoffer Benedek József
Szerződés nyelve: magyar, a szerződés írásban megkötöttnek minősül, amit az Eladó nem iktat

Ügyfélszolgálat (értékesítési pont):
Cím: 1016 Budapest, Czakó u. 7.
E-mail cím: info@trendmarketing.hu
Telefonszám: +36-1-201-9412

2. Általános szabályok

2.1 Az ÁSZF hatálya

2.1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott
minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
rovarcsapda.eu, illetve a rovarcsapdaprofi.hu online áruházán keresztül
történik, továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország
területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön
létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény („Ektv.”) szabályozza,
azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a
6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak az Ektv. 5.§ (3)-(4). és a 6. §
(4)-(5) felhatalmazása alapján.

2.1.2 A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
Megrendelést mind regisztrált, mind „vendég” Vevő is leadhat. „Vendég”
Vevőnek minősül az a Vevő, aki a megrendelést megelőzően nem regisztrált
a Weboldalon.

2.2 Regisztráció a Weboldalon

2.2.1 A weboldalon böngészni és vásárolni regisztráció nélkül is
lehet. A regisztráció során a Vevőnek egy létező, és a Vevő által
igazolhatóan használt e-mail címet, vezeték- és keresztnevet, illetve
jelszót kell megadnia. Vendég Vevőnek a vásárlás során is felkínálja a
rendszer a regisztrációs lehetőséget, amit nem köteles elfogadni, a
vásárlást vendégként is be tudja fejezni.

2.2.2 Az Eladót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem
terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, az Eladónak nem
felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok
megváltoztatását az Ügyfélszolgálatnál lehet kezdeményezni, elektronikus
levél útján: TREND-Marketing Kft., 1016 Budapest, Czakó u. 7.

2.3 A megrendelés folyamata

2.3.1 Online rendelés esetén
A Weboldal online rendelési felületén leadott megrendelések beérkezését
követően a rendszer egy automatikus visszaigazoló e-mailt küld, amely a
Vevőnek jelzi, hogy megrendelése beérkezett. Ezt követően történik a
megrendelések feldolgozása és visszaigazolása. A visszaigazolás
telefonon vagy e-mailben történik. Eladó a visszaigazolásban közli a
szállítási határidőt, kiszállítás esetén a szállítási díjat, azokban az
esetekben, amikor magasabb súly és/vagy értékhatár miatt ez nagyobb a
kiszállítási alap tarifánál, szükség esetén a kézbesítési adatok
pontosításra kerülnek.
A visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között.

Eladó biztosítja, hogy Vevő az adatok elektronikus rögzítése során
felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően
kijavíthassa.

2.3.2 Telefonon történő rendelés esetén
Eladó a telefonon leadott rendelések felvételekor rögzíti a rendelési
adatokat (név, cím, telefonszám, termék, termék mennyisége, egyéb
információk) közli a szállítási határidőt, a kiszállítás díját.
Ezzel Vevő és Eladó között érvényes szerződés jön létre.

2.3.3 E-mailben küldött rendelés esetén
Az e-mail útján leadott megrendeléseket Eladó telefonon vagy e-mailben
igazolja vissza. Eladó a visszaigazolásban közli a szállítási határidőt,
kiszállítás esetén a szállítási díjat, azokban az esetekben, amikor
magasabb súly és/vagy értékhatár miatt ez nagyobb a kiszállítási alap
tarifánál, szükség esetén a kézbesítési adatok pontosításra kerülnek.
A visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között.

2.4 Kiszállítás/átvétel és fizetési módok

Kiszállítás vagy átvétel (választható)

 • Házhozszállítás futárszolgálattal* (magán- vagy munkahelyi címre egyaránt) – szállítási díj ellenében
  Fizetési módok:
  – átvételkori készpénzfizetés (utánvét)
  – előre utalás (a vásárlóval történő külön megállapodás esetén)
  – határidős utalás (csak állandó partnerek részére, előzetes külön megállapodás alapján)
 • Személyes vásárlás / átvétel az értékesítési ponton
  Fizetési módok:
  – készpénzfizetés
  – előre utalás (a vásárlóval történő külön megállapodás esetén)
  – határidős utalás (csak állandó partnerek részére, előzetes külön megállapodás alapján)

*A megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat szállítja
– országos terítéssel
– országosan egységes tarifával
– a feladást követő első munkanapon történő kézbesítéssel

2.5 Számlázás

Eladó valamennyi vásárlásról papír alapú, ÁFA-s számlát állít ki, amelyet Vevő a termékkel együtt kap kézhez.

2.6 Garancia

2.6.1 Eladó az általa forgalmazott termékekre termékenként eltérően:
a hatályos jogszabályok szerinti, vagy annál hosszabb időtartamú garanciát vállal.

2.6.2 A garancia időtartama a Weboldalon a termék mellett minden
esetben feltüntetésre kerül. Eladó a vásárláskor jótállási jegyet állít
ki, illetve – azon termékek esetén, ahol jótállási jegy nem kerül
kiállításra – a számla szolgál jótállási jegyként.

2.6.3 Amennyiben a termék az átvételt követő 72 órán belül
meghibásodik, a termék visszajuttatásának költségét Eladó fizeti. A
visszaszállításról – a Vevővel való előzetes egyeztetés alapján –
elsősorban Eladó intézkedik, vagy a Vevő a megállapodott küldési módon,
és az arra vonatkozó tarifa alapján (amely összeget Eladó a Vevőnek
utólag visszatérít), a termék visszaküldéséről maga gondoskodik. A
visszatérített összeg normál postai áruszállítási díj, vagy normál
futárszolgálati díj lehet. Sürgősségi felárral, vagy egyéb értéknövelt
szolgáltatás igénybevételével visszaküldött termék szállítási díjának
többletköltségét Eladó nem fizeti meg. A meghibásodott termék helyett
küldött cseretermék szállítási költségét Eladó állja.

2.6.4 A fenti határidőn túl meghibásodott termék javításra, illetve
cserére történő visszajuttatása a Vevő feladata, annak költségei a Vevőt
terhelik. Utánvéttel, portósan visszaküldött terméket Eladó nem vesz
át. A meghibásodott terméket Vevő a Weboldalon feltüntetett értékesítési
pontra juttatja el. Eladó a javított, vagy kicserélt készüléket
szállítási költség felszámítása nélkül küldi el Vevő címére, illetve a
termék az értékesítési ponton személyesen átvehető.

2.6.5 Amennyiben a visszajuttatott termék hibátlan, vagy a hibát a
nem rendeltetésszerű használat okozta, s ezért a javítás/csere
garanciálisan nem végezhető el, valamennyi szállítási költség a Vevőt
terheli.

2.7 Elállási jog

2.7.1 Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.)
Kormányrendelet rendelkezései irányadók, azzal, hogy a rendeletben
meghatározott jogosultakon kívül Eladó az értékesítési ponton
személyesen vásárló Vevő számára is biztosítja az indokolás nélküli
elállás jogát. A Vevő a termék kézhezvételétől számított 14 naptári
napon belül indokolás nélkül elállhat vásárlási szándékától, amennyiben a
megrendelt termék hiánytalanul, sértetlenül, eredeti csomagolásában, a
kiállított számlával együtt rendelkezésre áll. Vevő a termék
megrendelése és az átvétel közti időszakban is gyakorolhatja elállási
jogát.

Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén
gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket, vállalkozásokat az elállási jog
nem illeti meg.

2.7.2 Az elállási szándékot az Eladónak írásban (e-mailben, postai
úton küldött levélben, faxon), vagy személyesen az értékesítési ponton
kell jelezni (elállási nyilatkozat). Az írásban bejelentett elállást
Eladó írásban igazolja vissza. Vevő elállási szándékát az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Cím:                TREND-Marketing Kft., 1016 Budapest, Czakó u. 7.
E-mail cím:    info@trendmarketing.hu
Fax:                +36-1-225-3292

2.7.3 A Vevő a vásárlással egyúttal kötelezi magát arra, hogy elállás
esetén a terméket az adatainak pontos megjelölésével, saját költségén
érintetlenül és épségben visszaküldje, a termék megvásárlásakor kapott
számlával együtt. A visszaküldés címe: TREND-Marketing Kft., 1016
Budapest, Czakó u. 7. A termék visszajuttatásának költségeit a Vevő
viseli, egyéb költség azonban nem terheli. Utánvéttel, portóval
visszaküldött csomagot az Eladónak nem áll módjában átvenni, annak
visszajuttatási költsége is a Vevőt terheli.

2.7.4 Elállás, illetve a megrendelés törlése esetén az Eladó a
kifizetett vételárat, és a termék kiszállításának költségét a termék
beérkezésétől számított 14 napon belül a vásárlás módjával megegyező
fizetési módon (utánvétes és átutalásos vásárlás esetén bankszámlára
utalással, készpénzfizetéses vásárlás esetén készpénz visszafizetéssel)
fizeti vissza.

2.7.5 Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem
teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésre,
köteles erről a Vevőt tájékoztatni. A tájékoztatással egyidejűleg a
megrendelés törlésre kerül, és a felek közti szerződés megszűnik.

2.7.6 Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző
futár jelenlétében derül ki, hogy hiányos, sérült, hibás, ami az áru
átvételét megelőzően keletkezett, és a termék használatát
ellehetetleníti, a termék visszavételét, és a megrendelés törlését az
Eladó azonnal biztosítja. Bármilyen sérülést, hiányt, hibát a küldemény
kézbesítésekor az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.

2.8 A megrendelés módosítása

2.8.1 A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vevő értesítést kap a
teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdéséről.

2.8.2 A Vevő a megrendelt termékeknek a futárszolgálatnak történő
átadásáig jogosult a megrendelés utólagos módosítására. A megrendelni
kívánt mennyiség növelését Vevő csak abban az esetben kezdeményezheti,
amennyiben az Eladó visszaigazolta, hogy a kívánt mennyiség teljes
egészében rendelkezésre áll.

2.9 Panaszkezelés

2.9.1 A Vevő az Eladó termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi címekre juttathatja el:
személyesen és levélben: 1016 Budapest, Czakó u. 7. (a Weblapon elérhető nyitvatartási időben)
e-mailben: info@trendmarketing.hu
telefonon: +36-1-201-94-12
faxon: +36-1-225-32-92

2.9.2 A panaszokat, kérdéseket az ügyfélszolgálat haladéktalanul, de
legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezések által megállapított határidő alatt írásban válaszolja meg.
Amennyiben az Eladóval fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti
tárgyalások útján nem rendezhető, a Vevő fogyasztói békéltető
testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat
jogai érvényesítése érdekében.

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1-488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (fogyasztóvédelmi hatóság)
Cím: 1052 Budapest, Városhoz u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 144

Helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a jelen ÁSZF alapján
megkötött jogügyletekre nézve a Budai Központi Kerületi Bíróság
illetékessége minősül kikötöttnek.

2.10 Felelősség korlátozása, kizárása

Az Eladó nem felelős a Vevőt ért esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • műszaki/működési hiba, amely miatt a Vevő nem tud csatlakozni/belépni a Weboldalra, és ott megrendeléseket leadni,
 • elfelejtett, vagy illetéktelenek számára hozzáférhetővé tett jelszó miatti károkért,
 • a Vevőnél jelentkező bármilyen hardver- vagy szoftverhibából
  bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet szolgáltatás hibájából,
  hiányából eredő károkért,
 • internetes vírusokra visszavezethető hibákért, károkért.

2.11 Szerzői jogok, tartalom

A www.rovarcsapda.hu illetve annak összes aloldalán található
valamennyi tartalom, fotó, grafika, ábra, leírás az Eladó kizárólagos
tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog vagy védjegy tulajdonos
kifejezett engedélyével került felhasználásra. A Weboldal a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott
gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt
áll. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában
másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni,
újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni,
tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen
tartalmának bármilyen formában megvalósuló felhasználása kizárólag az
Eladó előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
Ezen rendelkezések megszegés a szerzői jog, a védjegyek és egyéb
szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Vevő polgári vagy
büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. A
www.rovarcsapda.hu márkanév és logó az Eladó kizárólagos tulajdona, a
TREND-Marketing Kft. az ehhez kapcsolódó összes jogot fenntartja
magának.

A Weboldalon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók,
amelyeket más tartalomszolgáltatók üzemeltetnek. Ezen linkek tartalmáért
az Eladó felelősséget nem vállal. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezeket a
weboldalakat kizárólag saját felelősségére használja.

3. Adatvédelem

Az Eladó fontosnak tartja a Vevő személyes és egyéb adatainak
védelmét, és annak biztonságos kezelését, ezért Adatkezelési
Nyilatkozatot készített, ami a Weboldalon állandóan elérhető a Vevők
számára.
Eladó Vevő adatait kizárólag az alábbi esetekben továbbítja:

 • jogszabály alapján kötelező adatszolgáltatás
 • a termék futár útján való eljuttatása Vevő részére. Ebben az
  esetben a futárszolgálat részére megadásra kerül a Vevő neve, címe és
  telefonszáma.

A Vevő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja
az Eladó adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, valamint Eladó
adatkezelési tevékenységét és alapelveit.

3.10 Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) TREND-Marketing Kft. (Székhely: 1118 Budapest, Beregszász út 22.) adatkezelő által a(z) https://rovarcsapda.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási adatok (név, cím); Szállítási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail); Termék lista (termék név, mennyiség, ár, bruttó, szállítási költség). Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

4. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF lezárva és kihirdetve 2023. 03. 16. napján.